Disclaimer

Medid, heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht de website samengesteld. Alhoewel Medid daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website, zijn voor eigen rekening en risico.

Het aanbieden op de website van links naar websites van derden betekent niet dat Medid de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor risico van de gebruiker.

Medid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website wordt aangeboden, daaronder mede verstaan links van of naar sites van derden.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij Medid of haar opdrachtgevers. De gebruiker mag de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Medid is verkregen.